Hvem er vi?

Hege G. Russnes – Nasjonal leder i NorPreM
Hun er patolog og leder for seksjon for utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte ved avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus(OUS). Hun har lang erfaring med molekylær kreftdiagnostikk og implementering av nye metoder. Hun er forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning ved OUS og professor II ved Universitetet i Oslo. Forskningsgruppen har hovedsakelig jobbet med prosjekter relatert til molekylære forandringer i brystkreft. Hun er involvert i en rekke kliniske studier, inkludert den nasjonale presisjonsmedisin studien IMPRESS-Norway. Russnes koordinerer Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD).

Eirinn Glattre – Administrativ leder i NorPreM

Glattre er administrativ leder i NorPreM.

Rune Sundset – Leder regionalt fagnettverket i Helse Nord
Sundset er utdannet lege og spesialist i nukleærmedisin. Han er leder for PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og leder også forskningsgruppe for Nukleærmedisin og strålebiologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Gunnar D. Houge – Leder regionalt fagnettverket i Helse Vest
Houge er overlege/professor ved Avdeling for medisinsk genetikk og Seksjon for kreftgenomikk på Haukeland universitetssykehus. Han har mangeårig erfaring fra internasjonalt arbeid innen genetikk/genomikk, herunder fra den Europeiske Humangenetikkforening (ESHG, www.eshg.org) der han har vært både generalsekretær og president (nåværende rolle: Kasserer). De viktigste interesseområdene er sjeldne sykdommer, genetisk diagnostikk, syndromutredning, årsaksrettet behandling og bedre tverrfaglig samarbeid.

Hans – Johnny S. Nilsen – Leder regionalt fagnettverket i Helse Midt – Norge

Han er overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital. De siste årene har han i tillegg vært involvert i innføring av nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge og innføringen av felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Olga Nævisdal – rådgiver i NorPreM

Er statsviter og har bachelorgrad i Helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo. I tillegg har hun studert klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Har ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i NorPreM, samt prosjektfasilitering og prosjektstøtte av pågående prosjekter.