Om oss

Hege G. Russnes – Nasjonal leder i NorPreM
Hun er patolog og leder for seksjon for utprøvende diagnostikk og forskningsstøtte ved avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus(OUS). Hun har lang erfaring med molekylær kreftdiagnostikk og implementering av nye metoder. Hun er forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning ved OUS og professor II ved Universitetet i Oslo. Hun er involvert i en rekke kliniske studier, inkludert den nasjonale presisjonsmedisin studien IMPRESS-Norway. Hun koordinerer Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD).

Eirinn Glattre – Administrativ leder i NorPreM

Vår administrative leder i NorPreM, med en bakgrunn som statsviter og erfaring fra prosjektledelse i spesialisthelsetjenesten, er en dynamisk kjerne i organisasjonen. Hennes kombinasjon av faglig dyktighet og personlig engasjement, samt en solid forståelse for komplekse strukturer, gjør henne uvurderlig i ledelsen av et nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin. Kjent for sitt engasjement og evne til å bygge sterke relasjoner, bidrar hun med høy kvalitet og forståelse for helsetjenestens utfordringer og muligheter, noe som holder NorPreM i forkant av utviklingen innen persontilpasset medisin.

Rune Sundset – Leder regionalt fagnettverket i Helse Nord
Han er utdannet lege og spesialist i nukleærmedisin. Han er leder for PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge og leder også forskningsgruppe for Nukleærmedisin og strålebiologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Gunnar D. Houge – Leder regionalt fagnettverket i Helse Vest
Han er overlege/professor ved Avdeling for medisinsk genetikk og Seksjon for kreftgenomikk på Haukeland universitetssykehus. Han har mangeårig erfaring fra internasjonalt arbeid innen genetikk/genomikk, herunder fra den Europeiske Humangenetikkforening (ESHG, www.eshg.org). De viktigste interesseområdene er sjeldne sykdommer, genetisk diagnostikk, syndromutredning, årsaksrettet behandling og bedre tverrfaglig samarbeid.

Hans – Johnny S. Nilsen – Leder regionalt fagnettverket i Helse Midt – Norge

Han er overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital. De siste årene har han i tillegg vært involvert i innføring av nytt laboratoriedatasystem i Helse Midt-Norge og innføringen av felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Dag Henrik Reikvam – Leder regionalt fagnettverket i Helse Sør – Øst

Han er overlege ved Infeksjonsmedisinsk avd., Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. I tillegg til klinisk virke leder han translasjonsmedisinske forskningsprosjekter på hiv-infeksjon og hepatitt B. Han leder også OUS sitt Senter for presisjonsmedisin innen infeksjonssykdommer.

Olga Nævisdal – rådgiver i NorPreM

Hun er statsviter og har bachelorgrad i Helseledelse og helseøkonomi fra Universitet i Oslo. I tillegg har hun studert klinisk ernæring ved Universitet i Oslo.

Har ansvaret for kommunikasjonsarbeidet i NorPreM, samt prosjektfasilitering og prosjektstøtte av pågående prosjekter.