Om nettverket

Gå direkte til:
Bakgrunnsinformasjon / Mandatet / Organisering / Koordineringsgruppen / Hvordan jobber vi?


Kompetansenettverket skal bidra til:

 • Økt harmonisering og standardisering
 • Økt samhandling på tvers av helseforetak og regioner
 • Etablering av nettverk innad og på tvers av fagområder
 • Kompetansedeling og informasjonsutveksling
 • Arbeidet i nettverket er prosjektbasert
 • Nettverket arrangerer kurs/workshop og konferanser 

Bakgrunnsinformasjon

NorPreM – Nasjonale kompetansenettverket for persontilpasset medisin ble etablert i 2019 på oppdraget ​av Helse- og omsorgsdepartementet. Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Gjennom sitt arbeid skal nettverket legge til rette for og bidra til økt harmonisering og standardisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Les mer om persontilpasset medisin her:

Mandatet

Mandatet for nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin

Organisering

NorPreM ledes av Hege G. Russnes (OUS). Nettverket eies av de regionale administrerende direktørene og styringsgruppen er det interregionale fagdirektørmøtet.

NorPreM har fire regionale nettverk som utgjør grunnstrukturen i NorPreM. Hvert nettverk ledes av hver sin regionale leder: Rune Sundset (Helse Nord), Gunnar Douzgos Houge (Helse Vest), Hans – Johnny Schjelderup Nilsen (Helse Midt – Norge) og Ulla Randen (Helse Sør-Øst). Arbeidet i nettverket administreres og understøttes av en administrativ enhet lokalisert på Oslo universitetssykehus HF. Sammen utgjør nasjonal leder, regionale ledere, samt administrativ enhet – arbeidsutvalget.

Koordineringsgruppen

Det er etablert en egen koordineringsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, kreftforeningen og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon som møtes jevnlig. Gjennom nettverkets koordineringsgruppe skal det sikres at relevante og sentrale helsemyndigheter og pasientorganisasjoner informeres og involveres i arbeidet og anbefalinger fra nettverket.

Koordineringsgruppen består av:

 • Hege Russnes (leder av kompetansenettverket og koordineringgruppen)
 • Eirinn Glattre (leder, administrativ enhet)
 • Gunnar Houge (regional leder Helse Vest)
 • Hans Johnny Schjelderup Nilsen (regional leder Helse Midt-Norge)
 • Rune Sundset (regional leder Helse Nord).
 • Olga Nævisdal (rådgiver, administrativ enhet)
 • Grete S. Foss (Helsedirektoratet)
 • Evita Maria Lindholm (Direktoratet for e -helse)
 • Ingunn Westerheim (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • Ann Rita Halvorsen (Kreftforeningen)

Hvordan jobber vi?

Kompetansenettverket jobber prosjektbasert, oppretter temaspesifikke undernettverk og utarbeider opplæringstiltak, anbefalinger til tiltak, prosedyrer og metoder som sørger for god kompetanse- og erfaringsdeling på tvers av helseregioner og fagområder. Aktiviteten i NorPreM er i all hovedsak nasjonal og foregår på tvers av regioner og helseforetak.


En vesentlig forutsetning for etablering av prosjekter i NorPreM er at arbeidet involverer alle helseregionene og at både små og store helseforetak inkluderes. Mange av prosjektene er videreført som undernettverk, som kan bli varige eller kun eksistere i prosjektperioden. Vår erfaring er at prosjektarbeidet i høy grad bidrar til nettverksbygging og forhindrer dobbeltarbeid og parallelle strukturer.

Administrasjonen i NorPreM bistår prosjektene med prosjektstøtte, møtefasilitering, økonomisk støtte og ferdigstillelse av prosjekt-anbefalinger/resultater. I løpet av 2022 har NorPreM etablert en svært omfattende prosjektportefølje.

Presisjonsmedisin endrer seg raskt og NorPreM ønsker å være et levende og dynamisk nettverk. Dette innebærer at det er et ønske å ha med nye medlemmer fra flere fagområder innen persontilpasset medisin, flere relevante pasientorganisasjoner og også andre aktuelle organisasjoner som universiteter og høyskoler.

Våre oppgaver:

 • skal fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • skal bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt (standardisering og harmonisering) i samarbeid med Helsedirektoratet
 • skal legge til rette for at nasjonale/internasjonale standarder for tolkning av data blir anvendt på tvers av helseregionene
 • skal styrke samarbeidet mellom klinisk og basalmedisinsk forskning
 • skal bygge en struktur som fremmer samarbeid med fokus på behov for kommunikasjons-løsninger, IKT-verktøy og kliniske referansedatabaser i dialog med Direktoratet for e-Helse
 • skal arbeide for systematisk registrering av behandlingseffekt for å legge til rette for evaluering av persontilpasset medisin